Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Garancia

Tájékoztató az Ecorgan Kft által Magyarországon forgalmazott konyhai készülékek és kiegészítők jótállási feltételeiről 2023. január 1-től.

Tájékoztató a fogyasztó jótállásból eredő jogairól és a jótállás feltételeiről (a 151/2003.(IX.22.) Korm.r.alapján)

Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy az üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

1. § * (1) A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.
(2) A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
(3) Az e rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.
(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.
(5) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.
2. § (1) * A jótállás időtartama: a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, c) 250 000 forint eladási ár felett három év. E határidők elmulasztása - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - jogvesztéssel jár.
(2) * A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
(3) * Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
(4) * A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
3. § (1) * A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. (f).fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti
4) * a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.
(5) * A vállalkozás az e rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel e rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.
(6) * Vita esetén az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítését a vállalkozás köteles bizonyítani.
4. § * (1) * A jótállásból eredő jogok - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
(3) A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
5. § (1) * A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
(5) * Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
(6) * Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
6. § (1) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.
(2) * Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik
7. § * Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza
A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállásra való jogosultság számlával vagy jótállási jeggyel igazolható, amennyiben a termék egyértelműen beazonosítható. Nem fogadható el az olyan számla, melynek tétele vagy melléklete nem tartalmazza tételesen a terméket jól beazonosítható módon. A termék eladási árát minden tételnél külön szerepeltetni kell.

Az Ecorgan Kft, mint forgalmazó az egyes fogyasztási cikkekre egységesíti a jótállások idejét az alábbi módon (alapjótállás):

Smeg nagykészülékek:

A jótállás időtartama: 3 év mely a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet szerinti kötelezettségre terjed ki. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Smeg SDA konyhai kiskészülékek:

A jótállás időtartama: 2 év, ill. 250.000.- felett 3 év, amely a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet szerinti kötelezettségre terjed ki. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

ELICA készülékek:

A jótállás időtartama: 3 év mely a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet szerinti kötelezettségre terjed ki. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Turbo Air páraelszívók:

A jótállás időtartama: 1 év, amely a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet szerinti kötelezettségre terjed ki. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

EVIDO konyhai készülékek:

A jótállás időtartama: 3 év, amelyből 2év a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet szerinti kötelezettségre terjed ki. Az ezt követő 1 évre a gyártó önként vállal jótállást a termék gyártási és/vagy anyaghibájából eredő meghibásodások kijavítására. Az önként vállalt 1 év jótállás csak a termék kijavítására terjed ki. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik

HITACHI hűtőszekrények:

A jótállás időtartama: 3 év, amely a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet szerinti kötelezettségre terjed ki. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

SILVERLINE páraelszívók (kivéve 1200-1201):

A jótállás időtartama: 3 év, amelyből 2év a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet szerinti kötelezettségre terjed ki. Az ezt követő 1 évre a gyártó önként vállal jótállást a termék gyártási és/vagy anyaghibájából eredő meghibásodások kijavítására. Az önként vállalt 1 év jótállás csak a termék kijavítására terjed ki. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik

Az 1200-1201 páraelszívók jótállás időtartama: 1 év, amely a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet szerinti kötelezettségre terjed ki. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

RITTER konyha beépíthető kiskészülékek:

A jótállás időtartama: 2 év, amely a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet szerinti kötelezettségre terjed ki. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

BLANCO mosogatók és csaptelepek (kivéve: MILLI-MILA-MIDA-DARAS CSAPTELEP CSALÁD):

A jótállás időtartama: 3 év, amely a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet szerinti kötelezettségre terjed ki. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. Daras és Mida csaptelep családra a jótállás időtartama 2 év, amely a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet szerinti kötelezettségre terjed ki. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

BLANCO konyhai hulladékgyűjtők:

A jótállás időtartama: 2 év, amely a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet szerinti kötelezettségre terjed ki. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

BLANCO kiegészítők mosogatószer adagoló:

A jótállás időtartama: 1 év, amely a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet szerinti kötelezettségre terjed ki. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

In Sinkerator konyhai hulladékőrlők:

A jótállás időtartama:

2 év gyártói: 46+2; 46A/S+2
3 év gyártói: 56+2 AS
4 év gyártói: 66+2 AS
5 év gyártói: Evolution 100
6 év gyártói: Evolution 200; E 75
7 év gyártói: Evolution 150
8 év gyártói: Evolution 250 amely a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet szerinti kötelezettségre terjed ki. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

EVIDO gránit mosogatók:

A jótállás időtartama: 3 év, amelyből 1év a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet szerinti kötelezettségre terjed ki. Az ezt követő 2 évre a gyártó önként vállal jótállást a termék gyártási és/vagy anyaghibájából eredő meghibásodások kijavítására. Az önként vállalt 2 év jótállás csak a termék kijavítására terjed ki. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.

Egyéb termékek:

Livinox mosogatók:

A jótállás időtartama: 1 év, amely a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet szerinti kötelezettségre terjed ki. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

Minikonyha:

A jótállás időtartama: 1 év, amely a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet szerinti kötelezettségre terjed ki. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

 

Az alapjótálláson felül az alábbi forgalmazói kiterjesztett garancia lép érvénybe:

 

5 + év PRÉMIUM (forgalmazói) korlátozott garancia.

A forgalmazó (Ecorgan Kft.) az alábbiakban részletezett feltételek teljesülése esetén kiterjesztett garanciát vállal az itt felsorolt termékkörökre.

+2 év funkcionalitás (alkatrész csere) garancia

A +2 év kiterjesztett garancia feltétele

− a vásárlástól számított 3 hónapon belüli regisztráció a www.ecorgan.hu / termék regisztráció oldalon

− a regisztrációkor készült kiterjesztett jótállási jegy és a vásárlást igazoló számla bemutatása (amelyen a termék egyértelműen beazonosítható)

− és bizonyos készülékek esetében az Ecorgan által feljogosított szakszerviz általi üzembe helyezés (díjköteles). A beüzemelési díjak rögzítettek, de nem tartalmazzák a telepítéshez szükséges segédanyagokat. A beüzemelési díjat a regisztrációkor, a felhasznált segédanyagokat a helyszínen a telepítő szerviznek kell a készülék üzembe helyezésekor fizetni.

Funkcionalitás garancia minden olyan alkatrész meghibásodásra vonatkozik, mely a rendeltetés szerű használatot akadályozza. Nem tartoznak a garancia hatálya alá az alábbi alkatrész cserék:

- esztétikai meghibásodásból adódó alkatrész csere
- minden nemű világítás
- akkumulátor
- sütőtér sérülés
- kiegészítők (rács, fiók, üveg alkatrészek)
- tömítések, ajtó tömítések
 - vízkő által okozott, külső behatásból származó és karbantartás hiányából adódó alkatrész meghibásodás
- időzítő pontatlanságából adódó meghibásodás
- szoftver sérülés
- távirányító
 

„5+ garancia”

Az itt leírt kiterjesztett garancián felül vállaljuk, hogy 5 év után is biztosítjuk a készülékekhez a szakszerű szervizszolgáltatást. Amennyiben a készüléke nem javítható, vagy a javítás költsége a készülék értékéhez képest aránytalanul magas, jelentős kedvezményt biztosítunk új készülék vásárlásához és beüzemeléséhez.


SMEG nagykészülékek (+2 év funkcionalitás (alkatrész csere) garancia

Regisztrációhoz és szakszerviz általi üzembe helyezéshez kötött kiterjesztett garancia érvényes az alábbi készülékekre:

- sütő, sütő mikrohullámú üzemmóddal, kombi gőzpároló, gőzpároló, elektromos főzőlap, szabadon álló tűzhelyek, cooker, elszívóval egybe épített indukciós főzőlapok, vákuum fiók, mosogatógép, mosógép.

Csak regisztráció szükséges a kiterjesztett garanciához az alábbi termékek esetén (szakszerviz általi üzembe helyezést nem igényel):

- hűtőszekrények, borhűtők, edénymelegítő fiók, páraelszívók, beépíthető kávégép, szárítógép, sokkoló hűtő

Az 5+ év prémium kierjesztett garancia a SMEG konyhai kiskészülékekre nem vonatkozik.

Minden készülék esetén garanciavesztéssel jár a használati utasításban leírt időszakos/rendszeres karbantartási vagy tisztítási feladatok (így pl. a vízkőtelenítés) elmulasztása.

 

1. ELICA (+2 év funkcionalitás (alkatrész csere) garancia)

Regisztrációhoz és szakszerviz általi üzembe helyezéshez kötött kiterjesztett garancia érvényes az alábbi készülékere:

- elektromos főzőlapok, elszívóval egybe épített indukciós főzőlapok

Csak regisztráció szükséges a kiterjesztett garanciához az alábbi termékek esetén (szakszerviz általi üzembe helyezést nem igényel):

- páraelszívók


2. EVIDO (+2 év funkcionalitás (alkatrész csere) garancia)

Regisztrációhoz és szakszerviz általi üzembe helyezéshez kötött kiterjesztett garancia érvényes az alábbi készülékere:

- sütő, gázfőzőlap, szabadon álló tűzhelyek, elektromos főzőlapok, mosogatógép

Csak regisztráció szükséges a kiterjesztett garanciához az alábbi termékek esetén (szakszerviz általi üzembe helyezést nem igényel):

- mikrohullámú sütő, páraelszívók, hűtőszekrények.
 

3. SILVERLINE (+2 év funkcionalitás (alkatrész csere) garancia)

Csak regisztráció szükséges a kiterjesztett garanciához az alábbi termékek esetén (szakszerviz általi üzembe helyezést nem igényel):

- páraelszívók

 

A fentiektől eltérő kiterjesztett garanciák
 

4. BLANCO „5+ garancia”

Feltételekhez kötött 3 év teljes körű gyártói jótállás, és ezen felül további 2 év kiterjesztett forgalmazói garancia érvényes az alábbi termékekre:

- rozsdamentes mosogató, silgranit mosogató, kerámia mosogató, csaptelepek

5. EVIDO mosogatók:

Feltételekhez kötött 3 év gyártói jótállás, és ezen felül további 2 év kiterjesztett forgalmazói garancia érvényes

A kiterjesztett garancia érvényesítéséhez a terméket a vásárlástól számított 3 hónapon belül regisztrálni kell. A kiterjesztett garancia kizárólag a regisztrációkor készült kiterjesztett jótállási jeggyel érvényesíthető.

 A kiterjesztett garancia mosogatók esetében az igazolhatóan gyártási- vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra (felületi elváltozások, repedések) vonatkozik. Külső behatásokból származó, vagy a használati utasítástól eltérő használatból, rendszeres karbantartás és tisztítás elmaradásából eredő felületi elváltozásokra, repedésekre, törésre a garancia nem vonatkozik. A kiterjesztett garancia a vásárlót a termék kicserélésére jogosítja, nem terjed ki a ki- és beszerelés valamint a szállítás költségeire.

A mosogatók kiegészítőire (leeresztő, szifon, vágódeszka, gyümölcsmosó tál, stb.) 1 év jótállás érvényes.

Csaptelepek esetében a kiterjesztett garancia a csapteleptest gyártási- vagy anyaghibából eredő meghibásodására vonatkozik. A használati utasításban leírt karbantartás hiányából vagy helytelen vegyszer alkalmazásából bekövetkező felületi elváltozásokra, vízkő miatti felületi lepattogzódásra, elszíneződésre a kiterjesztett garancia nem vonatkozik.

A termék elszíneződése, vagy felületi foltképződés az esetek túlnyomó többségében a nem megfelelő tisztítás és karbantartás (elsősorban vízkövesedés) miatt keletkezik. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ilyen elváltozások nem tartoznak sem az alapjótállás sem a kiterjesztett garancia körébe. Ha a reklamáció kivizsgálása során beigazolódik, hogy a vásárló panaszát a helytelen vagy elmaradt tisztítás vagy karbantartás okozta, a felülvizsgálat és a felülvizsgálat során alkalmazott tisztítás költsége a vásárlót terheli. A tisztítás költségéről a „szerviz szolgáltatás feltételei” tájékoztatóban tájékozódhat.

+ garancia 5 éven felül:

A terméket az 5 éves kiterjesztett garancia lejárta után is felülvizsgáljuk, amennyiben a termékkel szemben panasszal él a Fogyasztó. A felülvizsgálat eredményétől függően (amennyiben gyártási- vagy anyaghiba megállapítható), a gyártó dönthet a termék kicserélése mellett.
 

6. HITACHI hűtőszekrények

A HITACHI hűtőszekrényekre 3 év teljeskörű jótálláson felül további 2 év funkcionalitást akadályozó meghibásodásra terjedő kiterjesztett garancia érvényesíthető alkatrész felhasználáskor a termék regisztrációja esetén. A terméket a vásárlástól számított 3 hónapon belül regisztrálni kell.

7. SMEG konyhai kiskészülékek

A vásárlástól számított 3 hónapon belüli regisztráció esetén 3 év teljes körű forgalmazói jótállást vállalunk az alábbi készülékekre:

- kézi mixer, turmixgép, indukciós tejhabosító, filteres kávéfőző, kávéfőző, gyümölcsprés, kávédaráló

8. RITTER konyhai beépíthető kisgépek

A RITTER beépíthető konyhai kisgépekre 5 év teljes körű gyártó jótállás érvényesíthető abban az esetben, ha a termék asztalos vagy a konyha stúdió szakembere által lett beépítve. A kiterjesztett garancia igazolásához a termék regisztrációjára, vásárlási számlára, számlával igazolt beépítésre és a kiterjesztett jótállási jegy bemutatására van szükség.

 

Kiterjesztett jótállás/garancia alá nem tartozó termékek

EVIDO CSAPTELEPEK, BLANCO MILLI-MILA-MIDA-DARAS CSAPTELEP CSALÁD

2 év gyártói jótállás érvényes jótállási jeggyel igazolva (lásd a termékhez csatolt jótállási jegyet)

SILVERLINE 1200-1201 páraelszívók; TURBOAIR TILLY páraelszívók; EVIDO DUALFLOW páraelszívó; hulladékgyűjtők; egyéb mosogatótálak és csaptelepek.

A jogszabály szerinti kötelező (alap)jótállás

INSINKERATOR konyhamalac

 

 

érvényes: 2023.01.01-től visszavonásig.

 

Ecorgan Kft.